پربازدیدترین ها

فعالیت های فرهنگی

چهارمین همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی منطقه 4 کشور به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز همدان، حجت الاسلام حسینی مسئول برگزاری این همایش گفت: این نشست با هدف گسترش فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها با توجه به اهمیت این موضوع برگزار می شود.
در این همایش یک روزه معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای غیر دولتی همدان، قم، قزوین، اراک، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان با هم تبادل نظر کردند.

همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان
همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان
همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان همایش معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی در همدان


کد خبر: 361409

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT