پربازدیدترین ها

مقامات اروپای مرکزی با ادامه بارش باران و بالا آمدن سطح رودخانه ها در بسیاری از نقاط هشدار می دهند که احتمال بحرانی شدن اوضاع جدی است؛ اما همین حد هم بحران است. عکس ها را ببینید:

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد

زمینه های بحران

سیل به مرکز اروپا زد
سیل به مرکز اروپا زد

کد خبر: 45189

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT