پربازدیدترین ها

یارانه ۴۵۵۰۰تومانی مرحله ۲۸ مربوط به خرداد ۹۲ قابل برداشت شد.

یارانه نقدی ۴۵۵۰۰تومانی مرحله ۲۸ مربوط به خرداد ۱۳۹۲ واریز شده و قابل برداشت شد. یارانه نقدی به ازای هر نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به حدود ۷۴ میلیون نفر ایرانی پرداخت می شود.

کد خبر: 47727

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT