پربازدیدترین ها

تماس شما با 162 و پیگیری خبر نگاران ؛

در پی تماس شما با 162 خبرنگاران صدا و سیما مشکل انباشت زباله در اطراف برخی شهرکها رابررسی کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه ؛
در پی تماس شما با 162 باشگاه خبر نگاران جوان صدا و سیما مشکل انباشت زباله در اطراف برخی شهرکها رابررسی کردند .
برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم
برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم
برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم برخی شهر کهای شهر در محاصره زباله ها +فیلم

کد خبر: 394914

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT